מכרזים

מס. מכרז 04/17
שם מכרז שירותי תדלוק
תאריך אחרון להגשה 12/02/2017 12:00
מחיר 0

מכרז מס' 04/17


הזמנה להציע הצעות לקבלת שירותי תדלוק


רשות העתיקות (להלן: "הרשות"), מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי תדלוק, (להלן: "השירותים") עבור כלי הרכב שבבעלות ובשימוש רשות העתיקות (להלן "רשות העתיקות"), כמפורט להלן:

1. הרשות מחזיקה בבעלותה כ- 200 כלי רכב (להלן: "כלי הרכב"), ובנוסף משתמשת בכ -70 כלי רכב שכורים (להלן: "כלי הרכב השכורים"). מספר כלי הרכב וכלי הרכב השכורים משתנה מעת לעת, בהתאם לצרכי הרשות.

2. ההתקשרות הינה לתקופה שבין 01/03/2017-28/2/2018 הרשות שומרת לעצמה את הזכות להארכת תקופת ההתקשרות לתקופות נוספות של 12 חודשים כל אחת (להלן: "התקופות הנוספות או "האופציה"). משך הזמן של התקופות הנוספות לא יעלה על 24 חודש והמשך הכולל של ההתקשרות לא יעלה על 3 שנים.

3. שירותי התדלוק לכל כלי הרכב נדרשים בכל רחבי הארץ, בהתאם לצרכי הרשות, כולל מתן שירותי תדלוק לטרקטור וספינה קדמונית כאשר הטרקטור ממוקם בקיסריה יש לנפק עבורו מיכל דלק כולל משאבה ומונה לאתר ואספקת דלק ע"פ הצורך. ניפוק המיכל יהיה ללא כל תמורה נוספת ובאחריות הקבלן. כמו כן הספינה עוגנת בקישון חיפה ויש להיערך לתדלוק בשטח ע"י מכלית.

4. תנאי חובה להשתתפות במכרז:

א. המציע הינו אחת מחברות המספקות שירותי תדלוק העומדות בתנאי מכרז זה, או ספק הנמצא בהסכם התקשרות עם אחת מהחברות המספקות שירותי תדלוק כאמור, ו/או בידיו התחייבות בכתב מטעם אחת מחברות הדלק אלה העומדות בתנאי מכרז זה. להצעת המציע יצורפו המסמכים להלן:
1. אישור על היות המציע "עוסק מורשה" לצורך מס ערך מוסף.
2. אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו – 1976.
3. פירוט גורמים ציבוריים או פרטיים עבורם סיפק המציע שירותים מסוג ההצעה. (נספח ד')
4. מסמכים המעידים על כך שלמציע יש את כל ההיתרים, הרישיונות והביטוחים הנדרשים על פי כל דין לספק ולבצע את השירותים.
5. על המציע לאפשר ולספק תדלוק באופן שוטף בלפחות 180 תחנות דלק בפריסה ארצית (להלן: "תחנות דלק"). המציע יצרף להצעתו רשימה של תחנות הדלק שברשותו או באחריותו או בהסכם התקשרות עם ספק מרכזי המספק שירותי תדלוק כנדרש במכרז זה. לעניין סעיף זה רשאי אדם להציע מתן שירותי תדלוק באמצעות חברות דלק הקיימות בארץ והעומדות בתנאי מכרז זה, ובלבד שהמציא התחייבות מטעם אותו ספק לספק את שירותי התדלוק ולעמוד בתנאי מכרז זה.
6. המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית על סך 100,000 ש"ח לקיום ההצעה. הערבות תהא אוטונומית, בת תוקף עד ליום 28/2/2018 בת פירעון תוך שבעה ימים מעת דרישה, וללא כל תנאי בהתאם לנוסח הערבות המצורף למסמכי המכרז והמסומן נספח ג'. כל שינויי או תוספת בנוסח הערבות הבנקאית יגרום לפסילת ההצעה.
7. מציע שהצעתו תתקבל יידרש להאריך את תוקף הערבות הנ"ל עד ל- 30 יום מתום תקופת ההתקשרות, וזאת לצורך הבטחת ביצוע התחייבויותיו בהתאם לתנאי ההסכם המצורף למסמכי המכרז .

ב. שרותי התדלוק יבוצעו ע"י התקנת מכשיר תדלוק ממוחשב (ברכבי הרשות (בעלות וליסינג) שיאפשר לתדלק את כלי הרכב וכלי הרכב השכורים בכל עת בכל תחנות הדלק, במידה ולא ניתן לתדלק את כלי הרכב השכורים באמצעות מכשיר תדלוק ממחושב על המציע לתת אפשרות תדלוק אחרת לכלי הרכב השכורים לשביעות רצון הרשות על ידי ניפוק כרטיסי תדלוק מגנטיים (מאסטר), תלושי דלק ותלושים שכוחם יפה לרכישת דלק ללא צורך בהחתמה על טפסים נלווים מעבר למכרז. ככל שהמציע הינו סוכן או מחזיק בהסכם התקשרות מטעם אחת מחברות הדלק העומדות בתנאי מכרז זה, חובה עליו כחלק מתנאי המכרז להמציא את התחייבות חברת הדלק לאספקת מכשירי תדלוק, כרטיסי תדלוק מגנטיים ותלושי דלק, כמבוקש בסעיף זה.

ג. בעקבות אפשרות לעליות מחירי הדלק לסוגיהם באופן משתנה, רשות העתיקות שומרת לעצמה את הזכות לדרוש עדכון ההנחות בהתאם לשינויים, כלומר עדכון ההנחה באופן יחסי לעליית המחיר. למען הסר ספק, מטרת הדרישה לעדכון, הינה לשמור את מחיר היסוד שהוגש במכרז בעת הזכייה. ככל שיוכנס מחירו המרבי לצרכן של הסולר לפיקוח ממשלתי במהלך תקופת ההסכם, ינהלו הרשות והספק הזוכה מו"מ להתאמת המחיר. במידה והצדדים לא יגיעו להסכמה לגבי המחיר, יהא כל צד רשאי להביא הסכם זה לידי סיום בהודעה לצד השני 30 יום מראש.

ד. אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה יהיו בחלוקה עפ"י סוגי הדלק כדלקמן:
56% - בנזין 95
44% - סולר

החישוב לבנזין 95 יהיה לפי הנוסחה כדלקמן: שיעור ההנחה חלקי 100 כפול 56.
החישוב לסולר יהיה כדלקמן: שיעור ההנחה חלקי 100 כפול 44.

ה. על המציע או החברה עמה המציע התקשר בהסכם התקשרות לאספקת דלק להפעיל מוקד מאויש 24 שעות ביממה, בכל ימות השנה לצורך מתן שירות ומענה לבעיות ודרישות הרשות. במקרה הצורך, במקביל, לאפשר דרך אתר אינטרנט לקבל מידע ולבטל כרטיס דלק במקרה שאבד.

ו. המציע יפעיל שירות להתקנה, פירוק ותיקון למחשבי התדלוק באזור הצפון, באזור המרכז, באזור ירושלים ובאזור הדרום לשביעות רצון הרשות.

ז. המציע יעביר לרשות באופן שוטף את הקבצים וממשק לפי המפורט בסעיף 14 להסכם הכוללים את פעילות התדלוקים לכל רכבי הרשות.

ח. תנאי התשלום יהיו לפי שוטף + 30.

5. את מסמכי המכרז, הכוללים גם עותק של ההסכם ( המסומן נספח א'), ניתן לקבל באמצעות הדוא"ל מאת הגב' חנה ארז, במייל hannah@israntique.org.il ללא תמורה.

6. על המציע להגיש את הצעתו בצירוף כל מסמכי המכרז החתומים על ידו, על גבי טופס "הצעת מחיר למכרז הדלק" (המסומן נספח ב').

7. ההצעות יוגשו במעטפה סגורה לתיבת המכרזים במשרדי אגף מינהל וביטחון, מוזיאון רוקפלר, ירושלים, עד לתאריך 12/2/2017 בשעה 12 בצהריים.

8. מציע שהצעתו תתקבל יחתום על הסכם לא יאוחר מתום 15 יום ממועד קבלת הודעת הרשות על קיבול הצעתו.

9. לשאלות או הבהרות בכל הנוגע למכרז זה ניתן לפנות גב' חנה ארז במייל hannah@israntique.org.il עד לתאריך 5/2/2017 בשעה 12:00.

10. אין הרשות מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר או כל חלק ממנה או הצעה כלשהי.

11. הרשות שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ במקרים המותרים על פי דין.


בנייה teti-tu

Websites, texts and photos © Israel Antiquities Authority

The IAA websites are temporarely unavailable due to maintenance