מכרזים

מס. מכרז 03/18
שם מכרז חברה מנהלת רחבת התפילה קשת רובינסון
תאריך אחרון להגשה 06/02/2018 00:00
מחיר 0

הזמנה להציע הצעות לחברה מנהלת פרויקט רחבת התפילה קשת רובינסון ירושלים


1. רשות העתיקות (להלן: "הרשות"), מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי חברה מנהלת להקמת רחבת התפילה בקשת רובינסון בעיר העתיקה ירושלים (להלן "הפרויקט").

2. הפרויקט כולל בין היתר עבודות חפירה ארכאולוגית, קונסטרוקציות פלדה, עבודות שימור ארכיאולוגיות, ודרכי גישה ומכלול כניסה בנוי .

3. ההתקשרות תהיה לניהול הפרויקט הכולל פיקוח וליווי של עבודות התכנון, הביצוע של העבודות שיימסרו לקבלנים שייבחרו, דיווח והכנת דוחות למזמין, אישור חשבונות ובקרה עליהם, קשר עם ועדות התכנון והרשויות המוסמכות לצורך קבלת ההיתרים והאישורים הנדרשים על פי דין להקמת הפרויקט, הכנת דוחות דיווח, מעקב ובקרה על ביצוע העבודות וכדמ'.

4. פרויקט הכשרת רחבת התפילה במתחם קשת רובינסון מבוצע בסביבה מאוד רגישה הן פוליטית והן ארכיאולוגית וייתכנו שיבושים ועיכובים הן בהליך האישורים טרם יציאה לביצוע והן בשלב הביצוע . מובהר בזאת ועל המציע להביא זאת בחשבון כי לא ישולמו כל תוספות בעבור עיכובים והפסקות עבודה מעבר לשכרו הקבוע בחוזה .

5. ביטול הפרויקט או עיכוב מועדי ביצוע הפרויקט:

המציע מצהיר ומאשר בזאת, כי הובהר לו על ידי הרשות שאין בפרסום הזמנה זו ו/או השתתפותו בהליך בכדי להוות התחייבות כלשהי של הרשות לביצוע הפרויקט (כולו או חלקו), ככלל ו/או בזמן מסוים ו/או התחייבות ללוח זמנים מסוים לתחילת ו/או לסיום ביצוע הפרויקט. הרשות שומרת לעצמה את הזכות, מבלי שתהיה מחויבת לשלם כל תשלום ו/או שיפוי ו/או פיצוי לזוכה (מלבד כקבוע במפורש בהסכם), להורות, בכל עת, על ביטול הפרויקט, כולו או חלקו, באופן זמני או קבוע ו/או על הפסקת העבודות (לתקופה קצובה או לצמיתות) ו/או על שינוי כל לוח זמנים שיקבע לביצועו, וזאת מכל סיבה שהיא ומבלי שתהיה חייבת לנמק את החלטתה זו, ובין היתר, מהטעמים המפורטים בסעיף זה להלן. בהגשת הצעתו, מוותר המציע, באופן בלתי חוזר, על כל טענה ו/או תביעה ו/או השגה מכל מין וסוג שהיא, שתהיה לו בקשר עם הפרויקט (למעט זכות אשר הוענקה לו במפורש בהסכם), לרבות ומבלי לגרוע, ביטול הפרויקט, כולו או חלקו, דחיית מועד ביצוע הפרויקט (כולו או חלקו), הפסקת הפרויקט (לתקופה קצובה או לצמיתות), שינוי היקף העבודות הכרוכות בביצוע הפרויקט, שינוי לוח הזמנים לביצועו וכיו"ב, וזאת מכל סיבה שהיא, לרבות ומבלי לגרוע, כמפורט בסעיף זה להלן.
6. גבולות הפרויקט המתוכנן הינם על פי תשריט השטח המצ"ב למכרז – נספח א'.

7. ההיקף התקציבי המשוער של הפרויקט הינו כ-11 מיליון ₪ שיבוצע בשני שלבים שכולל חפירות ועבודות שימור ארכיאולוגיות שיהיו באחריותה של רשות העתיקות (שאינם כלולים בתקציב המשוער). רשות העתיקות שומרת לעצמה את הזכות לצמצם את היקף העבודה או להרחיבה בהתאם לצרכיה והשינויים שייערכו בתכנון ככל שיהיו.

8. הרשות תהא רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להרחיב, לצמצם או לפצל את היקף ההתקשרות ו/או לעכבה ו/או לבטלה כליל מכל סיבה שהיא, ולמציע לא תהיה כל טענה או דרישה כלפי הרשות בעניין זה.

9. ההתקשרות הינה לאורך כל תקופת תכנון וביצוע הפרויקט בפועל המשוערת למשך 3 שנים מיום חתימת ההסכם בין המציע הזוכה לבין רשות העתיקות. לרשות קיימת אופציה להארכת תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות של 12 חודשים כל אחת (להלן: "התקופות הנוספות"). משך הזמן המצטבר של כל התקופות, לא יעלה על שש שנים.

10. שכר הטרחה שישולם למציע יהיה נגזרת אחוזית מהביצוע בפועל של תקציב הפרויקט הסופי הכולל. בהקשר זה, הביצוע בפועל של הפרויקט לא כולל מע"מ וללא עלות אגרות, מיסים ועלות ביצוע החפירות הארכיאולוגיות ועבודות השימור הארכיאולוגיות המבוצעות ע"י הרשות בעצמה.

11. בחירת ההצעה הזוכה:

1. בחירת ההצעה הזוכה תהיה לפי המשקולות כדלקמן:

80% בעבור גובה שכר הטרחה באחוזים. שכ"ט המכסימלי שישולם למציע יעמוד על 3.5% ועליו הרשות מבקשת לקבל הנחה; המציע שייתן את אחוז ההנחה המכסימלי יקבל את מלוא הניקוד על חלק זה, ושאר המציעים ינוקדו ביחס אליו.

20% בעבור ניסיון מקצועי, נפח פרויקטים אותו ניהל המשרד בחמש השנים האחרונות, לרבות ניהול פרויקטים עבור גופים ציבוריים. (נספח ה').2. בחירת ההצעה הזוכה תעשה בשני שלבים, שלב ראשון תיבחן ועדת המכרזים את עמידת המציעים בתנאי הסף. מציעים שיעמדו בכל תנאי הסף יעברו לשלב בחינת הצעת המחיר שלהם אשר תוגש במעטפה נפרדת מהצעת תנאי הסף. ההצעה הזוכה תיקבע לאחר שקלול שני המרכיבים שלעיל – המחיר וניקוד טבלת האיכות. יש להגיש את החומר בשתי מעטפות נפרדות: על האחת ייכתב "תנאי סף", ובה יוגשו כלל החומרים הקשורים בעמידת המציע בתנאי הסף אותם דרשה הרשות. על המעטפה השנייה ייכתב "הצעת מחיר" ובה תוגש הצעת המחיר. מציע שיגיש את תנאי הסף ואת הצעת המחיר באותה מעטפה, ללא הפרדה לשתי מעטפות נפרדות, תיפסל הצעתו.
תשומת ליבכם כי על המעטפה של תנאי הסף יש לרשום – מכרז מספר 03/18, תנאי סף והמעטפה השנייה הנפרדת יש לרשות מכרז מספר 03/18, הצעת המחיר.

12. תנאי חובה להשתתפות במכרז:

א. השתתפות בסיור מציעים שיתקיים ביום 28/01/2018 בשעות 09:00-10:00 הסיור יצא משער האשפות. להרשמה לסיור יש לפנות לגב' חגית לחיאני בדוא"ל: hagit@israntique.org.il
ב. להצעה יצורפו המסמכים להלן:

ג. המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית, אוטונומית בלתי מותנית בתוקף עד התאריך 06/05/2018, ע"ס של 50,000 ₪ (חמישים אלף ₪), להבטחת קיום תנאי מסמכי המכרז, לפי נוסח הערבות המצורף למכרז, בתוקף עד תאריך 06/05/2018.
ד. אישור על היות המציע "עוסק מורשה" לצורך מס ערך מוסף וניכוי מס במקור או תאגיד לרבות תאגיד עירוני, או חברה רשומה כדין בישראל.

ה. מסמכים המעידים על כך שלמציע יש את כל ההיתרים, הרישיונות והביטוחים הנדרשים על פי כל דין.


ו. על המציע להיות בעל הידע הכישורים והיכולת - המקצועית והמנהלית - ובעל כוח אדם מתאים כנדרש לביצוע ניהול, תאום, ובקרת איכות על הפרויקט ועבודות הקבלנים ברמה המקצועית ובאפקטיביות הגבוהות ביותר.

ז. מכתבי המלצה הכוללים גם ביצוע פרויקטים עבור גופים ציבוריים.

ח. במהלך חמש השנים עד לפרסום מכרז זה, עסק המציע ברציפות בפרויקטים שבמהותם פיתוח, הכשרה והקמה של תשתיות, ניהול פרויקטים ובקרה על ביצוען.

ט. ניסיון ועבודה מול רשויות התכנון וגופי המדינה המוסמכים על פי דין למתן היתרים ואישורים לפרויקט מסוג זה.

י. העתק מאושר של פוליסת הביטוח כולל פוליסת ביטוח של חבות מעבידים.

יא. תצהיר בדבר הרשעות קודמות – נספח ו'+ תצהיר בדבר אי תיאום מכרז – נספח ז' + התחייבות לשמירה על סודיות – נספח ח'.
13. על המציע להגיש את הצעתו במעטפה נפרדת על גבי נספח ד' "הצעה למתן שירותי חברה מנהלת – רחבת התפילה קשת רובינסון ירושלים המצורף למסמכי המכרז.
14. את מסמכי ההצעה, ניתן להוריד באתר האינטרנט של רשות העתיקות או לקבל בפניה לגב' רווית אברג'ל באמצעות דוא"ל:
ravita@israntique.org.il
15. שאלות ובקשות להבהרות בקשר למכרז יש להעביר לידי רווית אברג'ל, לא יאוחר מיום 29/02/2018 עד השעה 12:00, באמצעות הדוא"ל שצויין בסעיף 15 לעיל. לא יתקבלו פניות טלפוניות או אחרות.
16. רשות העתיקות תיתן מענה לשאלות בכתב בלבד, כאשר התשובות תשלחנה למציעים בדואר אלקטרוני. התשובות לשאלות ההבהרה יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי
המכרז ומהוראותיו ועל המציע לצרף את מסמך התשובות לשאלות אל הצעתו.

17. ביצוע הפרויקט, והיכולת לשלם את שכר טרחתה של החברה המנהלת נשוא מכרז זה, מותנית בקבלת תקציבים ייעודיים לפרויקט. תשלום שכר הטרחה למנהל הפרויקט יהיה בכפוף לקבלת התקציבים מהיזם (שהינו משרד ראש הממשלה) לביצוע הפרויקט ולתזרים המזומנים של הרשות.
18. ההצעות תוגשנה בשתי מעטפות סגורות נפרדות שיוכנסו לתוך מעטפה אחת לתיבת המכרזים כמפורט בסעיף 11.2 לעיל, במשרדי הרשות במוזיאון רוקפלר, ירושלים, עד לתאריך 06/02/2018 בשעה 12:00 בצהרים, בצירוף כל מסמכי המכרז חתומים.

19. מציע שהצעתו תתקבל, יחתום על הסכם (נספח ב') לא יאוחר מ- 15 יום ממועד קבלת הודעת הרשות על קיבול הצעתו.

20. אין הרשות מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל חלק ממנה או הצעה כלשהי. רשות העתיקות שומרת לעצמה את הזכות למיין את ההצעות המתאימות וכן לתת בנוסף למחיר המוצע גם משקל לניסיונו ויכולתו של המציע בביצוע פרויקטים מסוג זה, ניסיונו בניהול פרויקטים שיש בהם שילוב של עתיקות, איתנות פיננסית (לצרף אישור רו"ח), יכולת ביצוע וניהול של מספר פרויקטים במקביל וההמלצות.

21. הרשות שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ במקרים המותרים על פי דין, לרבות best and final עם מציעים שניקוד הצעתם הגיע לשקלול מחיר דומה.